Bescherming

Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit document geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van online transacties.
 • Het opstellen van facturen

Het betreft de volgende persoonsgegevens (afhankelijk van de aard van de transactie):

 • Naam,
 • Adres, postcode en woonplaats,
 • (mobiel) Telefoonnummer,
 • Email adres
Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Zo maken wij gebruik van fulfilment partners voor het bezorgen van uw bestellingen.

Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten van betrokkene

De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegeven.Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Informatie

Vragen over ons privacybeleid of klachten kunt u richten aan:

Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding

Aan de Griendsloot 48

2865WX Ammerstol

[email protected]

Ter attentie van: Mevr. H.W.C. Noordwijk- van Geene