Algemene Voorwaarden

Client:

De natuurlijke of rechtspersoon welke Charlotte Coaching via Systemische begeleiding een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.

Diensten:

Alle coaching werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Behandelingsovereenkomst:

Alle gemaakte afspraken tussen cliënt/opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot de leveren diensten ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever

 1. De kosten voor een consult worden vooraf kenbaar gemaakt via de website en/of een offerte. De offerte is gedurende 30 dagen geldig vanaf de datum van inzending.
 2. Charlotte Coaching via Systemische begeleiding hanteert verschillende tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. Deze worden kenbaar gemaakt via de website en/of via een offerte
 3. De factuur inclusief BTW wordt toegezonden na geleverde dienst. Deze dient binnen 14 na inzending te worden betaald zonder recht op verrekening of tegenvordering.
 4. In geval van annulering door de Cliënt is de Cliënt aansprakelijk voor alle gevolgkosten die door een derde aan Charlotte Coaching via systemische begeleiding worden opgelegd.
 5. In geval van annulering van een coachsessie-trajecten zowel privé als zakelijk
 • Annulering binnen 24 uur: 100% van de overeengekomen vergoeding moeten worden betaald
 • Annulering binnen 5 dagen: 50% van de overeengekomen vergoeding moet worden betaald
 1. Als de Cliënt niet betaalt zoals vereist door deze algemene voorwaarden of als de Cliënt in liquidatie gaat of een curator of bewindvoerder aanstelt, heeft Charlotte Coaching via Systemische begeleiding het recht om dit contract te annuleren en alle werkzaamheden en alle verschuldigde bedragen welke op dat moment verschuldigd zijn worden onmiddellijk opeisbaar door Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding.
 2. Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding behoudt zich het recht voor om op elk moment voorafgaand aan de voltooiing van het contract de prijs aan te passen om rekening te houden met eventuele stijgingen van de kosten van grondstoffen, arbeid, diensten of andere overheadkosten. Waar mogelijk zal een schriftelijke kennisgeving van een maand worden gegeven van elke wijziging die van invloed is op de voorgestelde schatting.
 3. In geval van ziekte of annulering door Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding zal deze spoedig een nieuwe datum inplannen of een geschikte vervanger regelen. In geen van deze gevallen is Charlotte Coaching via Systemsiche Begeleiding verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor financiële, economische of indirecte verliezen die de Cliënt lijdt, inclusief verlies van zaken, winst en inkomen of gemiste kansen. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om een passende verzekering af te sluiten ter bescherming van zijn eigendommen en zakelijke belangen.
 4. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorwaarden die verband houden met inkooporders van Cliënten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Charlotte Coaching via Systemische begeleiding hanteert een privacyreglement dat terug te vinden is op de website www.coachingbijcharlotte.nl.
 6. Bij reclame met gebruik van Logo, reclame of diensten van Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding dient de cliënt of derde partij toestemming aan te vragen. Charlotte Coaching via Systemische Begeleiding behoudt zich het rechte voor om publicatie te wiegeren indien, naar haar mening, een dergelijke publicatie haar niet ten goede zou komen.
 7. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.